Dzisiaj jest:  22 Lipca 2018   Imieniny: Magdaleny, Mileny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
Strona Główna
Apel o 1% podatku
O gminie
Władze Gminy
Kontakt
Kalendarz imprez
Galeria
Kultura
Turystyka
Sport
Historia
Wzory druków
Program Integracji Społecznej
Organizacje pozarządowe
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zasady naboru do Gimnazjum
 
 
Stronę
odwiedziło
2755970
gości
 
Gala Kształcenia Ustawicznego – EDUPLUS
eduplus
W dniu 12 stycznia 2011 roku w Klubie Spadkobierców przy ul. Piotrkowskiej 77 odbyła się uroczysta Gala Kształcenia Ustawicznego – EDUPLUS, zorganizowana w ramach projektu „Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne – kampania informacyjno-promocyjna”. Projekt realizuje cele Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Patronat Honorowy nad Galą objęli:

Marszałek Województwa Łódzkiego,

Wojewoda Łódzki,

Prezydent Miasta Łodzi,

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

W skład komitetu organizacyjnego Gali Kształcenia Ustawicznego weszli:

Wiesław Krystyańczuk – Prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego,

Elżbieta Roszko – Koordynator Projektu,

Iwona Wieczorek – Prezydent Miasta Zgierza,

Justyna Wiktorowicz – Koordynator ds. merytorycznych.

 

2Uroczysta Gala Kształcenia Ustawicznego - EDUPLUS była kwintesencją wszystkich działań, które od początku projektu były wprowadzane w życie przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego. Licznie organizowane seminaria, konferencje, rozmowy kuluarowe, które towarzyszyły tym wszystkim spotkaniom, wnosiły zawsze nowe spojrzenie na tak ważny problem, jakim jest rozwój edukacji osób dorosłych             i sprawiały, że nasze działania były skuteczniejsze. Podsumowując w kilku słowach projekt, należałoby przytoczyć wspólną konkluzję, jaka towarzyszyła tym wszystkim przedsięwzięciom: w centrum kształcenia jest człowiek, jego dobro, pomyślność oraz optymalne możliwości całożyciowego uczenia się. Takich też spostrzeżeń nie brakowało w wypowiedziach gości obecnych na Gali Kształcenia Ustawicznego.

W gronie gości honorowych przybyłych na Galę znaleźli się przedstawiciele instytucji patronackich, w tym:

Marcin Bugajski – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,

Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi,

Joanna Jabłkowska – Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego. 

Każdy z gości w swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważnym i ogólnospołecznym problemem jest poziom wykształcenia ludności. Uwaga występujących skupiła się na praktycznych aspektach kształcenia ustawiczneg i konieczności prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, jako że jedynie zapewnienie rzetelnej i łatwo dostępnej informacji o możliwości dokształcania daje szansę na szybkie stworzenie gospodarki opartej na wiedzy.

3Wśród uczestników Gali Kształcenia Ustawicznego znaleźli się przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich: Poseł na Sejm RP – Marek Matuszewski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Andrzej Chowis, Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Radosław Gajda. Swoją obecność zaznaczyli również przedstawiciele władz lokalnych m.in. Starosta Powiatu Wieluńskiego – Andrzej Stępień, Starosta Powiatu Opoczyńskiego – Jan Wieruszewski, Starosta Łaski – Cezary Gabryjączyk, Prezydent Miasta Zgierza – Iwona Wieczorek, Z-ca Burmistrza Miasta Wielunia – Magdalena Nowicka, a także pracownicy szczebla kierowniczego reprezentujący władze gmin, w których odbywały się seminaria EDUPLUS. Ponadto, w Gali uczestniczyli przedstawiciele instytucji realizujących politykę zatrudnienia i politykę społeczną w osobach Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy oraz Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej. Licznie reprezentowane były również uczelnie wyższe i instytucje szkoleniowe z terenu województwa łódzkiego.

Podczas Gali nie zabrakło też podziękowań dla wszystkich tych, którzy w sposób szczególny swoją wiedzą oraz doświadczeniem przyczynili się do realizacji działań merytorycznych, a byli to: prof. Bogusława Urbaniak, dr Marta Znajmiecka-Sikora, Janusz Kwitecki, Zofia Sepkowska, Bożena Ziemniewicz, Agnieszka Forzpańczyk, Anna Kozińska, dr Paweł Wawrzyniak, Marcin Urbanek.

4Cześć oficjalną Gali Kształcenia Ustawicznego uświetnił występ znakomitego solisty Teatru Muzycznego w Łodzi – Piotra Kowalczyka oraz kwartetu smyczkowego BEFANE, w składzie: Kamila Wójcicka, Małgorzata Kwaśniak, Małgorzata Sielatycka-Sobczyk, Kamila Rzędzińska.

Galę poprowadziła Elżbieta Roszko – Koordynator Projektu.

Podsumowując działania Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego na rzecz kształcenia ustawicznego należy raz jeszcze odnieść się do samych założeń realizacji projektu i pokrótce scharakteryzować pozostałe dokonania kadry projektu.

5Kampania informacyjno-promocyjna pt. „Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne – kampania informacyjno-promocyjna” realizowana jest przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego od września 2009 do lutego 2011 roku na terenie województwa łódzkiego. Głównym celem projektu jest promocja idei kształcenia ustawicznego wśród dorosłych mieszkańców województwa, a także instytucji rynku pracy oraz pracodawców. Poprzez działania realizowane                          w projekcie dążymy do upowszechniania informacji dotyczących korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tylko zintensyfikowane działania informacyjne mogą wpłynąć na wyrównywanie szans edukacyjnych osób dorosłych, a tym samym do ogólnej poprawy sytuacji na rynku pracy dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Osiągnięcie postawionego celu nie jest jednak możliwe bez zaangażowania różnych grup interesu, wśród których wymienić należy instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, placówki edukacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i wreszcie samych mieszkańców.

Realizację celu głównego umożliwiają wyznaczone w projekcie cele szczegółowe, do których należą:

1.            Podniesienie poziomu wiedzy nt. korzyści płynących z kształcenia ustawicznego i możliwości kształcenia formalnego w województwie łódzkim.

2.            Stymulowanie proedukacyjnych postaw społeczeństwa, zwłaszcza wśród mieszkańców wsi oraz bezrobotnych i osób 45+.

3.            Zacieśnienie kontaktów między instytucjami zaangażowanymi                    w kształcenie ustawiczne w województwie łódzkim.

Z wymienionymi celami nierozerwalnie wiąże się zakres prowadzonych działań w ramach projektu. W okresie dotychczasowej realizacji projektu Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego krzewiła ideę funkcjonowania kształcenia ustawicznego  w mieszkańcach województwa łódzkiego poprzez:

- 4 konferencje informacyjno-promocyjne (łącznie 227 osób),

- 20 seminariów informacyjnych (łącznie 621 osób),

- kampanię radiową, prasową i telewizyjną.

Nośnikiem informacji o podejmowanych działaniach na rzecz promocji edukacji permanentnej wśród dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego były:

- kwartalnik „Kształcenie Ustawiczne – kierunek na wiedzę” (łącznie 1880 egzemplarzy),

- broszura informacyjna „Kształcenie Ustawiczne – kierunek na wiedzę” (łącznie 853 egzemplarze),

- portal internetowy www.eduplus.eu(łącznie 16476 wejść),

- ulotki oraz plakaty informacyjne.

6Ważnym elementem wsparcia indywidualnego na rzecz mieszkańców było uruchomienie na terenie województwa 4 Regionalnych Punktów Informacyjnych (RPI) Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonują w Opocznie, Pabianicach, Wieluniu oraz Zgierzu. Działania podejmowane przez RPI skierowane są do wszystkich dorosłych mieszkańców, którzy pragną uzupełnić swoje kwalifikacje lub poszerzyć wiedzę. W każdym z Punktów Informacyjnych zatrudnionych jest dwóch Animatorów Lokalnych, których zadania dzielą się na (1) działania merytoryczne realizowane w Punkcie Informacyjnym oraz (2) kontakty bezpośrednie z odbiorcami instytucjonalnymi (w tym z urzędami, jednostkami szkoleniowymi) oraz dystrybucję publikatorów. Spośród licznych inicjatyw realizowanych przez Animatorów Lokalnych na szczególną uwagę zasługuje Indywidualny Plany Kształcenia, który pozwala na określenie przyszłej ścieżki edukacyjnej osoby zainteresowanej. Z tej możliwości na ten moment skorzystało 56 osób.

Te podejmowane wielotorowo działania upowszechniające kształcenie ustawiczne pozwoliły na poszerzenie wiedzy na temat korzyści płynących z kształcenia ustawicznego, a także przyczyniły się zwiększenia zainteresowania dalszym rozwojem zawodowym i pozazawodowym mieszkańców różnych części województwa. Stworzyły również forum do wymiany dobrych praktyk między przedstawicielami instytucji, które podjęły współpracę z EDUPLUS w zakresie upowszechniania kształcenia ustawicznego w lokalnych społecznościach.

  7

 

 

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
 
Urząd Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, tel. 044-758-14-14.
Copyright © Urząd Gminy Białaczów
CMS S@M CONCEPT Intermedia
hosting HSI.pl